Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu 

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Hermanowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.szkola.hermanowice.pl.

Data publikacji strony internetowej: 12.09.2017 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03.2024 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niezgodności:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • dokumenty PDF nie są odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych,
 • brak zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik,
 • niedostosowanie plików PDF, Word i innych popularnych plików do ściągnięcia dla osób niewidomych.

Strona szkola.hermanowice.pl  posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, białe litery),
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • zmiana czcionki,
 • możliwość regulacji odcieni szarości,
 • zmian tła tytułów,
 • negatyw
 • podkreślanie linków,
 • na stronie można korzystać z wyszukiwarki,
 • na stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia 29.03.2024 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Frankiewicz, adres poczty elektronicznej t.frankiewicz@sp.hermanowice.pl.

W zgłoszeniu należy podać:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 16 675 18 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wybranego ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek 1, Hermanowice 78

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą wielostopniowe, załamane pod kątem prostym schody z barierką. Budynek wyposażony jest w dwa wejścia: główne  oraz tylne.

Wejście główne zlokalizowane jest na froncie budynku, prowadzą do niego trójstopniowe schody, wyposażone jest w barierki.

Wejście tylne poprzedzone jest niskim stopniem oraz pozbawione barierek.

Wejścia do szkoły pozbawione są mechanicznych urządzeń pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchu lub osoby z trudnościami w poruszaniu się, w celu dotarcia i załatwienia spraw w budynku szkoły mogą skorzystać z pomocy pracownika obsługi szkoły.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dostępność parkingu

Placówka nie posiada parkingu ogólnodostępnego.

Dostępność toalety

Toalety znajdują się na parterze budynku i nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Brak dostosowania schodów prowadzących na pierwsze piętro dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dydaktyczne oraz toalety nie są dostosowane do potrzeb  niepełnosprawnych. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek 2, Hermanowice 60 B

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzą wielostopniowe schody bez barierki. barierką. Budynek wyposażony jest w  jedno wejście.

Wejście do szkoły pozbawione jest mechanicznych urządzeń pomocniczych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób niepełnosprawnych.

Osoby z niepełnosprawnościami ruchu lub osoby z trudnościami w poruszaniu się, w celu dotarcia i załatwienia spraw w budynku szkoły mogą skorzystać z pomocy pracownika obsługi szkoły.

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

Dostępność parkingu

Placówka posiada miejsca parkingowe zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynku.

Dostępność toalety

Toalety znajdują się na parterze budynku i nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia

Brak dostosowania schodów dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia dydaktyczne oraz toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Skip to content